КНИЖАРНИЦА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ЛИТЕРАТУРА

тел. 0878 924 069 

city_centyr@abv.bg

Пропедевтика на клиничната токсикология

22.00 лв.

Пропедевтика на клиничната токсикология

  • Производител: ИК “ВАП”
  • ISBN: 978-954-8326-65-0

Учебното помагало Остри отравяния: текстове и тестове за студенти и общо практикуващи лекари, насочено към обогатяване на знанията на сту¬дентите по медицина от III курс и медицинските специалисти по здравни грижи-бакалаври, обучавани в Медицински факултет на МУ – Пловдив се посрещна с интерес и беше изчерпано бързо. Това наложи повторното му из¬даване след критична преценка на потребностите от информация, преоценка на данните, структурата и актуализация на информацията. В настоящето помагало „Пропедевтика на клиничната токсикология са включени основни знания за отровите и тяхното клинично проявление при свръх доза – отравяне.
Синтетично са разгледани :
Основни понятия на токсикологията
Основни процеси на токсикокинетиката, токсикодинамиката и токсич-ното действие на екзогенните отрови-ксенобиотици
Актуална епидемиология на отравянията в Пловдивски регион
Основен поведенчески алгоритъм на медика при остро отравяне в до болничната и в стационарната медицинска помощ
Проблемът „токсикологичната диагноза, съдържание, формулиране, специфика
Най-честите остри отравяния според честотата им у нас и моделите на поведение при диагностиката и лечението им
Случаи-модели на типове остро отравяне
В ръководството са включени медицински токсикологични диагнози, формулирани на латински език, реални медицински случаи като илюстрация на определени токсикологични модели на заболяване.
Материалът е илюстриран с таблици, схеми и фотографии на токсиколо¬гични здравни изменения.
По същество материалът удовлетворява преподаваното на тази специфич¬на материя за студентите-медици от III курс, които в същото време изучават по пан Пропедевтика на вътрешните болести и Пропедевтика на хирургичните алести. Така знанията от тези дисциплини се допълват и развиват насочено.
Настоящето учебно пособие може да послужи за справка и на практику¬ващите медици, интересуващи се от проблемите, подхода към и третирането острите екзогенни отравяния.
Очевидно е, че настоящето пособие страда от непълноти и има несъвършенства.
Авторът ще приеме с благодарност всички критични бележки, които до-бронамерено ще помогнат за подобряване съдържанието или формата, съобразно изискванията на потребителите.

Налично

Сравни
Код: ISBN: 978-9548326650 Категории: , , Етикет:

Описание

Пропедевтика на клиничната токсикология

ЧАСТ І
Увод в клиничната токсикология
ЧАСТ ІІ
Основни характеристики и специфика на клиничната токсикология
Основни понятия
Основни процеси и прояви
Токсична агресия
Локални токсични прояви
Общотоксични процеси
Физиологична антитоксична защита
Резорбция и разпределение
Метаболизъм
Екскреция
Имунни механизми и детоксикация
ЧАСТ ІІІ
Медицинските специалисти и ОЕО
Отношение и поведение
Поведенчески алгоритъм при ОЕО
Логическа обусловеност на поведенческия алгоритъм
СХЕМА “10”. Същност
Токсикологичната диагноза – съдържание и формулиране
Особености на токсикологичната анамнеза
Особености при снемане на физикалния статус
Особености на лабораторно-инструменталните изследвания
Специфика и затруднения в поставяне на токсикологична диагноза
Определяне на степента на тежест на ОЕО
ЧАСТ ІV
Клинична изява на ОЕО
Симптоми – установими от анамнезата и чрез физикален преглед
Симптоми, установими чрез измервания.
Токсикологични синдроми от значение за диагнозата.
ЧАСТ V
Медицинска антитоксична защита
Общо реанимационно и органотерапевтично лечение – принципи
Специфично токсикологично лечение – детоксикация и лечение с антидоти (противоотрови)
Практически алгоритъм на поведение при ОЕО
Комплексно етапно лечение при ОЕО
ЧАСТ VІ
Диагностично-терапевтични схеми
Токсо-алергичен шок
Остри отравяния с токсични газове
Остро отравяне с барбитурати
Остро отравяне с наркотични аналгетици
Остро отравяне с трициклични антидепресанти (тад)
Остро отравяне с етанол
Остро отравяне метанол
Остро отравяне с етиленгликол
Остро отравяне с въглеокис
Остро отравяне фосфороорганични пестициди (ФОП)
Остро отравяне с фалоидни гъби
ЧАСТ VІІ
Токсикологични случаи
Кратка история на обучението по клинична токсикология в МУ- Ив. Павлов” Пловдив

1 отзив за Пропедевтика на клиничната токсикология

Добавяне на отзив