КНИЖАРНИЦА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ЛИТЕРАТУРА

тел. 0878 924 069 

city_centyr@abv.bg

Водно-електролитна и киселинно-алкална обмяна

30.00 лв.

автор: Васил Василев,  Дочка Цонева
заглавие: Водно-електролитна и киселинно-алкална обмяна
Подзаглавие: нарушения, диагностика, лечение
година: 2015
ISBN: 978-954-326-245-8
Издател: Парадигма
В книгата са представени основните физиологични и патофизиологични принципи и ключови концепции на водно-електролитната и киселинно-алкалната хомеостаза и нейните нарушения.
В отделни глави в ясно изложение са разгледани съвременните представи за етиологията, патогенезата, клиничните прояви, диагностиката и лечението на нарушенията на водно-електролитния и киселинно-алкалния баланс на организма.

Налични са само 2

Сравни

Описание

Водно-електролитна и киселинно-алкална обмяна

 

ПРЕДИСЛОВИЕ . 11
Използвани съкращения. 13
Глава 1. НАРУШЕНИЯ В ОБМЯНАТА НА НАТРИЯ И ВОДАТА
В. Василев, Д. Цонева . 17
ФИЗИКОХИМИЧНИ И ФИЗИОЛОГИЧНИ ОСНОВИ НА ОБМЯНАТА НА НАТРИЯ
И ВОДАТА В. Василев .17
Основни понятия .17
Транспортни процеси за натрия и водата в бъбрека .23
Регулация на обема и осмолалитета на екстрацелуларната течност.33
НАРУШЕНИЯ В ОБМЯНАТА НА НАТРИЯ. ХИПЕРВОЛЕМИЯ В. Василев .55
Определение.55
Причини.55
Патофизиология.57
Клинична картина, диагноза и диференциална диагноза .73
Лечение .79
НАРУШЕНИЯ В ОБМЯНАТА НА НАТРИЯ. ХИПОВОЛЕМИЯ Д. Цонева.103
Определение.103
Нарушения на обема. Основни понятия.104
Хиповолемични състояния. Причини и патофизиология .107
Клинична картина.110
Лечение .111
НАРУШЕНИЯ В ОБМЯНАТА НА ВОДАТА. ХИПОНАТРИЕМИЯ В. Василев .121
Определение.121
Причини, патофизиология и видове хипонатриемия.121
Клинична картина.136
Диагноза и диференциална диагноза .139
Лечение .141
НАРУШЕНИЯ В ОБМЯНАТА НА ВОДАТА. ХИПЕРНАТРИЕМИЯ В. Василев.147
Определение.147
Причини, патофизиология и видове хипернатриемия.147
Клинична картина.158
Диагноза и диференциална диагноза .160
Лечение .162
Използвана литература .167
Глава 2. НАРУШЕНИЯ В КАЛИЕВАТА ОБМЯНА Д. Цонева . 173
КАЛИEВА ХОМЕОСТАЗА В НОРМА .173
Разпределение на калия между интрацелуларната
и екстрацелуларната течност.175
Основни понятия .178
ХИПЕРКАЛИЕМИЯ.186
Определение.186
Причини.186
Клинична картина.190
Диагноза.192
Лечение .193
ХИПОКАЛИЕМИЯ .197
Определение.197
Патофизиология.197
Причини.198
Клинична картина.201
Диагноза.202
Лечение .204
Използвана литература .207
Глава 3. НАРУШЕНИЯ В МАГНЕЗИЕВАТА ОБМЯНА Д. Цонева. 209
МАГНЕЗИЕВА ХОМЕОСТАЗА В НОРМА.209
ХИПЕРМАГНЕЗИЕМИЯ .212
Определение.212
Причини.212
Клинична картина.213
Диагноза.214
Лечение .214
ХИПОМАГНЕЗИЕМИЯ.215
Определение.215
Причини.215
Клинична картина.218
Диагноза.219
Лечение .219
Използвана литература .221
Глава 4. НАРУШЕНИЯ В КАЛЦИЕВАТА ОБМЯНА Д. Цонева. 223
КАЛЦИEВА ХОМЕОСТАЗА В НОРМА.223
ХИПЕРКАЛЦИЕМИЯ.227
Определение.227
Причини.227
Клинична картина.230
Диагноза.231
Лечение .231
ХИПОКАЛЦИЕМИЯ.235
Определение.235
Причини.235
Клинична картина.237
Диагноза.238
Лечение .239
Използвана литература .241
ГЛАВА 5. НАРУШЕНИЯ В ОБМЯНАТА НА ФОСФОРА Д. Цонева . 243
ХОМЕОСТАЗА НА ФОСФОРА В НОРМА.243
ХИПЕРФОСФАТЕМИЯ .246
Определение.246
Причини.246
Клинична картина.247
Диагноза.247
Лечение .248
ХИПОФОСФАТЕМИЯ.249
Определение.249
Причини.249
Клинична картина.252
Диагноза.253
Лечение .254
Използвана литература .256
Глава 6. НАРУШЕНИЯ В КИСЕЛИННО-АЛКАЛНАТА ОБМЯНА
В. Василев . 257
ФИЗИКОХИМИЧНИ И ФИЗИОЛОГИЧНИ ОСНОВИ
НА КИСЕЛИННО-АЛКАЛНАТА ОБМЯНА .257
Основни физикохимични понятия. Буферни системи .257
Източници на киселини и основи за организма .263
Дихателни механизми, участващи в киселинно-алкалната обмяна.265
Участие на бъбрека в киселинно-алкалната обмяна.269
НАРУШЕНИЯ В КИСЕЛИННО-АЛКАЛНАТА ОБМЯНА.276
МЕТАБОЛИТНА АЦИДОЗА .277
Определение.277
Причини.279
Патофизиология.279
СЪДЪРЖАНИЕ
Водно-електролитна и киселинно-алкална обмяна, нарушения, диагностика.
Видове метаболитна ацидоза. Серумна анионна разлика .281
Метаболитна ацидоза с голяма серумна анионна разлика .281
Метаболитна ацидоза с нормална серумна анионна разлика
(хиперхлоремична метаболитна ацидоза).289
Клинична картина.299
Диагноза и диференциална диагноза .304
Лечение .302
РЕСПИРАТОРНА АЦИДОЗА.309
Определение.309
Причини, патофизиология и видове респираторна ацидоза.309
Клинична картина.314
Диагноза и диференциална диагноза .315
Лечение .317
МЕТАБОЛИТНА АЛКАЛОЗА.321
Определение.321
Причини и патофизиология .321
Видове метаболитна алкалоза .326
Клинична картина.334
Диагноза и диференциална диагноза .335
Лечение .338
РЕСПИРАТОРНА АЛКАЛОЗА .341
Определение.341
Причини, патофизиология и видове респираторна алкалоза.341
Клинична картина.346
Диагноза и диференциална диагноза .347
Лечение .349
Използвана литература .350
АЗБУЧЕН УКАЗАТЕЛ. 353

 

Добавяне на отзив