КНИЖАРНИЦА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ЛИТЕРАТУРА

тел. 0878 924 069 

city_centyr@abv.bg

Разпродажба!

Цветен атлас по цитология и хистология

(3 клиентски отзива)

30.00 лв. 28.00 лв.

Цветен атлас по цитология и хистология

ISBN: 9548967774
Издателство: Арсо
Година на издаване: 2001
Обем: 92 стр.
Н. Нарлиева, Н. Видинов, Хр. Видинова

 

Налично (може да бъде поръчан и преди запълване на наличност)

Сравни

Описание

Цветен атлас по цитология и хистология

Светът на клетките е удивителен и тайнствен. Въпреки, че съществува във всеки един от нас, до скоро той беше слабо познат и криеше много загадки.

Днес цитологията, въоръжена със съвременни методи, не само изучава субмикроскопските клетъчни структури и техните молекулярни особености, но допринася за осъществяването на много съвременни научно приложими разработки, които веднага се внедряват в медицината, селското стопанство, хранителната и фармацевтичната промишленост.

Клетката стана централен обект не само на фундаменталните биологични дисциплини – цитология, цитогенетика, клетъчна биология, обща и специална хистология, ембриология, но излезе на предни позиции и в биотехнологията и клетъчното инженерство.
Учените се научиха успешно не само да манипулират бактерии, но и клетки на растения и животни. Резултатите от тези нововъведения имат огромно значение за прогреса на цялото човечество.

Допълнителна информация

Склад

3 отзива за Цветен атлас по цитология и хистология

 1. Сити Студио

 2. Сити Студио

  КОНСПЕКТ
  по ЦИТОЛОГИЯ, ОБЩА ХИСТОЛОГИЯ И ОБЩА ЕМБРИОЛОГИЯ,
  за студентите от специалност “Медицина”
  при Медицински Университет-Варна
  I. ЦИТОЛОГИЯ
  1. Понятие за живота. Жива материя – същностни характеристики. Клетка – определение
  и общи данни. Основни положения на клетъчната теория.
  2. Цитологични и хистологични методи на изследване.
  3. Химичен състав и йерархия в организацията на клетката.
  4. Външна морфология на клетката.
  5. Класификация и обща характеристика на клетъчните структури.
  6. Биомембрани – характеристика, значение, взаимоотношения и функции.
  7. Плазмалема. Гликокаликс.
  8. Клетъчен матрикс.
  9. Ендоплазмен (ендоплазматичен) ретикулум.
  10. Апарат (комплекс) на Голджи.
  11 .Лизозоми.
  12. Пероксизоми.
  13. Митохондрии.
  14. Интерфазно ядро – общи данни, химичен състав и оптично-микроскопска
  характеристика.
  15. Интерфазно ядро – електронно-микроскопска характеристика.
  16. Хромозоми. Кариотип на човека.
  17. Рибозоми. Полизоми.
  18. Клетъчен скелет – микрофиламенти и интермедиерни филаменти.
  19. Клетъчен скелет – микротубули.
  20. Производни на микротубулите – центриоли.
  21. Специализирани структури с участие на плазмалемата по апикалната, контактните и
  базалната повърхност на клетката (без реснички и камшичета).
  22. Производни на микротубулите – базални телца, реснички и камшичета.
  23. Незадължителни клетъчни органели.
  24. Клетъчни включения (включвания).
  25. Трансмембранен, вътреклетъчен и трансцелуларен транспорт.
  26. Ендоцитоза и екзоцитоза.
  27. Обмяна на веществата. Асимилация и дисимилация. Биосинтез и секреция.
  28. Клетъчно сигнализиране.
  29. Жизнен цикъл на клетката.
  30. Растеж и диференцировка на клетката.
  31. Репродукция на клетката. Митоза (вкл. ендомитоза ) и амитоза.
  32. Вътреклетъчни и клетъчни движения.
  33. Дразнимост и реактивност на клетката.
  34. Стареене и смърт на клетката. Апоптоза.
  II. ОБЩА ХИСТОЛОГИЯ
  35. Тъкани – определение, класификация, произход и общи свойства.
  36. Епителна тъкан – определение, класификация, произход, характеристики и функции.
  37. Покривен епител – определение, класификация, разпространение и хистофизиология.
  38. Екзокринен жлезист епител – определение, класификация, разпространение и
  хистофизиология.
  39. Ендокринен жлезист епител – определение, форми на организация,
  разпространение и хистофизиология.
  40. Съединителна тъкан – определение, класификация, произход, характеристики и
  функции.
  41. Клетки на съединителната тъкан.
  42. Екстрацелуларен матрикс на съединителната тъкан.
  43. Съединителна тъкан с недиференциран екстрацелуларен матрикс -мезенхим,
  пихтиеста и слизеста съединителна тъкан.
  44. Съединителна тъкан с диференциран влакнест екстрацелуларен матрикс –
  хлабава съединителна тъкан.
  45. Съединителна тъкан с диференциран влакнест екстрацелуларен матрикс –
  колагенна, еластична, ретикуларна и мастна тъкан.
  46. Съединителна тъкан с диференциран твърд екстрацелуларен матрикс – хрущялна
  тъкан. Хондрогенеза.
  47. Съединителна тъкан с диференциран твърд екстрацелуларен матрикс –
  костна тъкан. Остеогенеза.
  48.Кръв. Лимфа.
  49. Хемопоеза – ембрионална, фетална и постнатална.
  50. Еритроцити.
  51. Еритропоеза.
  52. Гранулоцити.
  53. Гранулоцитопоеза.
  54. Моноцити. Моноцитопоеза.
  55. Лимфоцити.
  56. Лимфоцитопоеза.
  57. Кръвни плочки (вкл. образуване).
  58. Мускулна тъкан – определение, класификация, произход, характеристики и функции.
  59.Скелетна мускулна тъкан.
  60.Сърдечна мускулна тъкан.
  61.Гладка мускулна тъкан.
  62.Нервна тъкан – определение, клетъчен състав, произход, характеристики и функции.
  63. Неврони (невроцити) – класификация, строеж, разпространение и функции.
  64.Синапс. Междуневронни (интерневронални) синапси.
  65 .Невросекреторни клетки. Параневрони.
  66. Невроглия – видове, строеж, разпространение и функции.
  67. Нервни влакна.
  68 .Рецепторни нервни окончания.
  69. Ефекторни нервни окончания.
  III. ОБЩА ЕМБРИОЛОГИЯ
  70. Предмет, цел, задачи, методи и връзки на общата ембриология с други
  медицински дисциплини.
  71. Мейоза и гаметогенеза. Отклонения в нормалното протичане на мейозата.
  72. Различия между мейозата при мъжа и жената.
  73. Сперматогенеза.
  74. Сперматозоид – устройство и функция.
  75. Овогенеза.
  76.Овулация. Устройство и функция на зрялата яйцеклетка.
  77. Циклични промени в ендометриума на жената.
  78. Сперма (семенна течност) – образуване, съставки и характеристика.
  79. Инсеминация. Придвижване на сперматозоидите в половия тракт на жената.
  Транспорт на овоцита от II ред след овулацията.
  80. Оплождане.
  81. I седмица от развитието – раздробяване.
  82. I седмица от развитието – образуване на бластоциста.
  83. Имплантация.
  84. II седмица от развитието – диференциране на трофобласта.
  85.II седмица от развитието – диференциране на ембриобласта.
  86.II седмица от развитието – развитие на екстраембрионалната мезодерма.
  87. Анормални бластоцисти; анормални имплантационни места.
  88. Асистирана репродукция.
  89.III седмица от развитието – гаструлация (образуване на ембрионалната мезодерма и
  ендодерма).
  90.III седмица от развитието – образуване на нотохордата.
  91. Нарастване на зародишния диск.
  92. III седмица от развитието – по-нататъшни промени в трофобласта.
  93. III – VIII седмица от развитието – производни на ектодермалния зародишен лист.
  94.III –VIII седмица от развитието – развитие на мезодермалния зародишен лист.
  95. III –VIII седмица от развитието – диференциране на параксиалната мезодерма.
  96. III – VIII седмица от развитието – диференциране на интермедиерната мезодерма и на
  латералната плочкова мезодерма.
  97. Ембрионално кръвообращение.
  98. III – VIII седмица от развитието – производни на ендодермалния зародишен лист.
  99. Външен изглед на зародиша през II месец.
  100. Обвивки на зародиша : жълтъчна торбичка, алантоис и амнион. Амниоцентеза.
  101 .Плацентация и плацента.
  102. Пъпна връв.
  103. Близнаци. Многоплодие.
  104. Конгенитални малформации. Пренатална диагностика.
  ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УЧЕБНА ЛИТЕРАТУРА ЗА
  ПОДГОТОВКАТА НА СТУДЕНТИТЕ ПО “ЦИТОЛОГИЯ,
  ОБЩА ХИСТОЛОГИЯ И ОБЩА ЕМБРИОЛОГИЯ”
  I. УЧЕБНИЦИ
  1. Чалдъков Г.Н. КЛЕТЪЧНА БИОЛОГИЯ. Медицински университет – Варна,
  Варна, 2014
  2. Овчаров Вл., Цв. Такева. ЦИТОЛОГИЯ. ОБЩА ХИСТОЛОГИЯ. ОБЩА
  ЕМБРИОЛОГИЯ. АРСО, София, 2001.
  3. Жабленска Р., П. Димова, Ст. Донев, Ив. Георгиев, З. Нанов. ЦИТОЛОГИЯ,
  ОБЩА ХИСТОЛОГИЯ И ЕМБРИОЛОГИЯ. Под ред. на проф. П. Петков.
  Знание, Стара Загора, 1999.
  4. Чучков Хр. МЕДИЦИНСКА ЕМБРИОЛОГИЯ. Тракийски университет, Стара
  Загора, 2001 (стр. 9-92).
  5. Junqueira L. C., J. Carneiro. BASIC HISTOLOGY. Text & Atlas.
  Lange Medical Books McGraw Hill, New York etc., 2003 (pp. 1-213); 2005 (pp. 1-
  204).
  6. Sadler T. W. LANGMAN’S MEDICAL EMBRYOLOGY. Lippincott Williams&
  Wilkins, Philadelphia etc., 2004 (Part one, General Embryology, pp. 3-168).
  II. АТЛАСИ
  1. Ахмаков Хр., Д. Дойчинов, Ст. Донев, Р. Жабленска, З. Нанов, В. Огнева, П.
  Петков, Т. Христова. АТЛАС ПО ЦИТОЛОГИЯ И ХИСТОЛОГИЯ Под ред. на
  проф. П. Петков. Сиела, София, 1999.
  2. Нарлиева Н., Н. Видинов, Хр. Видинова. ЦВЕТЕН АТЛАС ПО ЦИТОЛОГИЯ И
  ХИСТОЛОГИЯ. АРСО, София, 2001.
  3. Young B., J. W. Heath. WHEATER’S FUNCTIONAL HISTOLOGY. A text and
  color atlas Churchill Livingstone, Edinburgh etc., 2002.
  4. Sobotta /Hammersen. HISTOLOGIE. Farbatlas der Mikroskopischen Anatomie.
  Urban&Schwarzenberg, München etc., 1994.
  5. Berman I. COLOR ATLAS OF BASIC HISTOLOGY. Prentice-Hall International
  Inc., 1993.
  Ръководител на катедрата по анатомия,
  хистология и ембриология:

 3. Сити Студио

  За първи път през 1907 година П. Харисън успял да отглежда нервни клетки от жаба в продължение на няколко седмици. Най-трайни следи в съзнанието на по-новото поколение изследователи е оставил А. Карел, който успял да изолира клетки от пилешки ембрион и да ги отглежда в ембрионален серум в специални стъкленици, които и до днес се използват в лабораторията за клетъчни и тъканни култури под името карелови стъкленици. Това са стъклени съдове с формата на чайник. При стерилни условия в тях се поставят изолирани от макроорганизма клетки и се налива хранителна среда, която съдържа всички необходими за клетките съставки въглехидрати, аминокиселини, хормони, витамини и други. Клетките започват да се делят и полепват по дъното на стъкленицата като образуват т. нар. монослойна клетъчна култура. Ако хранителната среда се подменя периодично и клетките се прехвърлят в нови стъкленици с хранителна среда, животът на културата може да се удължи с години. Разказват, че клетъчните култури на Карел били поддържани в Пастьоровия институт до нахлуването на германците в Париж през 1940 година в началото на Втората световна война.

Добавяне на отзив