Гериатрия (от гръцки: geron – старец и iatreia – лечение) Наука за болестите на възрастните и старите хора: диагностициране, характерно протичане, лечение, методи за социална рехабилитация. Предмет на гериатрията са както болести, започващи в по-ранни възрастови периоди, така и специфичните геронтологични заболявания. Гериатрията се занимава с проблеми най-вече от областта на вътрешната медицина, ортопедията, неврологията и психиатрията (геронтопсихиатрия). От друга страна Геронтология е науката, която се занимава с изследването на процесите на стареене във всичките им аспекти. Гериатрията не трябва по никакъв начин да се бърка с палиативната медицина, която си поставя за цел да помогне на хората в последен стадий на някоя нелечима болест да си отидат (умрат) по един достоен начин. Гериатрията от своя страна е призвана да помогне на възрастните и много старите хора да водят един по-добър живот. Лекарят гериатър се намесва най-вече в случаите на множество заболявания (мултиморбидитет), които надхвърлят способностите на лекарите от дадена медицинска специалност поради многобройните си взаимовръзки, но само в ситуация, когато съществува възможност да се постигне подобряване състоянието на пациента. Поради това гериатрията трябва да се разбира като интердисциплинарна научна област.